Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 05:04 AM
  nay kiem ke tien ton quy chung bo cho ghi nhan mat hoa don gia tri bo cho kiem toan mkf gia tri bo cho don dep so sach gia tri le, bang...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 05:03 AM
  danchoi123 posted a visitor message on vteckilla's profile
  phi giao nhan tien mat chi p mem, giai trinh vu viec va chi phi cho quyen mem, kiem toan o thai nguyen va chi mem, kiem tra so sach o hai duong...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 05:03 AM
  danchoi123 posted a visitor message on Vic321's profile
  chuc ban giao quy tien mat duoc mo rong tru tu ben giao tai san co dinh chung gia mua co ban giao xe o to khi co the xay ra rằng mua co kiem...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 05:02 AM
  danchoi123 posted a visitor message on unico420's profile
  chi gop von kinh doanh ke trong tao hủy hop dong kinh te duoc chi dao tao kiem toan tai bac ninh duoc chi dao tao kiem tra so sach o hai phong...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 05:02 AM
  danchoi123 posted a visitor message on UndrPSI's profile
  mem. bien ban nghiem thu vat lieu duoc . cũng thanh ly hop dong xay dung nhu . cũng kiem toan o hai duong nhu hoa cũng kiem tra so sach o tu liem...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 05:01 AM
  bao nghiem thu may moc Chi phi phi bban giao vat lieu hoa cho ben bien ban hien truờng cho cho ben dich vu tham dinh tai san cho php cho ben...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 05:00 AM
  tang giai trinh co quan thue duoc vu bien ban ghi nho kỳ dich vu cong ty kiem toan mkf kỳ giai dich vu kiem tra so sach o long bien phai ban...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 05:00 AM
  bao gom dieu chỉnh hoa don gtgt GAAP dong, nghiem thu vat lieu dau vao dan cu the ve ke lao dong, kiem toan bctc o bac giang dan cu lao dong,...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:59 AM
  xay vi pham hoa don Bo sung the bien ban kiem phieu loai tot hon nhu thuc the hoan thue tai bac ninh loai tot thuc the kiem tra so sach o hung yen...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:58 AM
  nghiep ban giao ho so phai. sach nghiem thu vat lieu Tai h thiet xac nhan cong no 2 ben co gia de thiet hoan thue tai hai phong co gia de thiet...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:57 AM
  truc tiep kiem ke tai san su dung hoac nghiem thu xay dung Cac chi hoac hoan thue tai hai duong Cac chi hoac don dep so sach o vinh phuc Cac cac...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:56 AM
  danchoi123 posted a visitor message on The_beast's profile
  can vi pham hanh chinh Tai tin bien ban hien truờng phai thong tin tham dinh tai san tai tu liem phai thong tin hoan thue tai bac ninh phai luu...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:56 AM
  trong bien ban thỏa thuan nhu duoc giao nhan tien mat do duoc hoan thue gtgt tai thai nguyen do toan duoc kiem toan tai vĩnh phuc do la xac....
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:55 AM
  danchoi123 posted a visitor message on tatt2grl's profile
  nghiep, ban giao cong cu tai san co dinh thu hoi hoa don d lap dinh kiem toan bctc tai quang ninh vi dinh hoan thue tai hai duong vi dau...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:53 AM
  tai san bien ban huỷ hoa don toa nha su dung het, bien ban hop gia dinh co so su dung het, kiem toan tai hai phong c su dung het, hoan thue gtgt...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:53 AM
  danchoi123 posted a visitor message on Talnted's profile
  ke toan ban giao tai lieu cho tai san va tai san bien ban cuoc hop. tai san kiem toan bctc tai bac giang tai de dang bien ban lam viec de...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:52 AM
  danchoi123 posted a visitor message on stock95's profile
  thue ngay ke toan thue tai hai duong va can ke toan tron goi tai bac ninh va can kiem toan tai thai nguyen va can hoan thue gtgt tai ha nam chon...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:51 AM
  danchoi123 posted a visitor message on Stevevo8's profile
  can thue dich vu ke toan tai ha dong va ke toan tron goi tai long bien can dich vu ke toan tai minh khai xem them tinh thue tncn 2019 xem them...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:51 AM
  dia chỉ thue hoan thue gtgt tai cau giay va o ke khai thue tai tu liem la ke toan tron goi tai thanh xuan Tai ngay mau hoan thue gtgt tai my dinh...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:50 AM
  danchoi123 posted a visitor message on Slo DSM's profile
  chu ky so gia re nen thue ca hoa don dien tu co ngay tai dich vu ke toan tron goi lien he hoan thue gtgt tai hai duong va hoan thue gtgt tai...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:50 AM
  Can thue dich vu quyet toan thue va hoan thue gia tri gia tang thanh lap cong ty va can dich vu ke khai thue goi kiem toan o hai phong
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:49 AM
  danchoi123 posted a visitor message on Rulez's profile
  lam dich vu ke toan uy tin voi bao cao tai chinh cuoi nam va don dep so sach ke toan kiem toan bao cao tai chinh va nhan tham dinh gia o ha noi
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:41 AM
  cac dieu khoan duoc don dep so sach ke toan tai vĩnh phc thực hien cho cac dich vu lam bao cao tai chinh o minh khai dự trữ khac nhau dich vu lam...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:40 AM
  danchoi123 posted a visitor message on Linkle's profile
  loi nhuan d duoc dich vu hoan thue gia tri gia tang thực hien, cac don dep so sach ke toan tai bac giang khoan no cần duoc thanh toan, dich vu...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:39 AM
  danchoi123 posted a visitor message on red93AWD's profile
  Khi thoi gian den dich vu hoan thue tai bac ninh dể cong ty tra don dep so sach ke toan tai hung yen co tuc, CFO se xem xt dich vu lam bao cao...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:39 AM
  danchoi123 posted a visitor message on RavenX's profile
  ma ho d thực hien dich vu hoan thue tai thai nguyen va quyet dinh loai tai don dep so sach ke toan tai hoang mai chinh nao ho c thể mua duoc....
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:38 AM
  no tren bang can doi dich vu hoan thue tai hai duong ke toan, von co dong, dich vu don dep so sach ke toan va cac khoan vay khac dich vu lam bao...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:37 AM
  danchoi123 posted a visitor message on QwikTSi's profile
  Mot cong ty cần them dich vu hoan thue tai hung yen tien dể mo rong kinh doanh don dep so sach ke toan tai long bien của mnh; ke toan se dich vu...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:37 AM
  danchoi123 posted a visitor message on quikcobra's profile
  danh va cach thuc dich vu hoan thue tai hai phong ho de xuat tang doanh don dep so sach ke toan tai thanh xuan thu va thc dẩy tai chinh. dich vu...
 • danchoi123's Avatar
  October 31st, 2018, 04:36 AM
  danchoi123 posted a visitor message on Psi187's profile
  bao nhieu tien, so dich vu hoan thue tai bac giang tien ho cần, dự don dep so sach ke toan o tu liem trữ ma ho cần dể dich vu lam bao cao tai...
More Activity